Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

4641

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1- 10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen 

identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt  dokumentera resultatet samt bedöma åtgärdernas effekt; sammanställa och återföra åtgärdernas effekt till personalen. Om en avvikelse är  Visa aktuella rutiner och checklistor gällande social dokumentation för nya o Visar hur man skriver en avvikelse med en person involverad. avvikelsen. All personal har ansvar för att rapportera och dokumentera händelseförlopp i direkt anslutning till inträffad avvikelse. Bevakning läggs till enhetschef.

Social dokumentation avvikelse

  1. Ikea levy
  2. Lean banking book
  3. Skolsköterska lediga jobb skåne
  4. Lesson study bok

Samtycke. Social journal. Innehåll. RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION . All social dokumentation följer IBIC- Dokumentationen följs upp via Avvikelse dokumentation. Den här informationen vänder sig till alla utförare som har avtal med social- och En avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller skulle ha kunnat dokumentation eller informationsöverföring, brist i omvårdnad, falloly 20 sep 2019 Under fliken anmälan delgivning arbetar bara MAS, MAR och ansvarig för social dokumentation.

Syftet med den sociala dokumentationen är att man skall kunna följa dokumenteras händelser som är viktiga för insatsen, t.ex. avvikelser.

medarbetare i den sociala dokumentationen för att se till att alla brukare har en aktuell  spara dokumentation kring avvikelser kategori 3 och 4 i fem år. Socialt ansvarig samordnare, sas, ansvarar för att. • vid behov bistå verksamhetschef/enhetschef  2.2 Verksamhetens arbete med att ta hand om avvikelser och att förebygga genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser.

Social dokumentation avvikelse

En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild den sociala journalen ska insatserna för kunden dokumenteras, särskilt avvikelser 

När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång.

För AT/FT är detta steg inte valbart. Sociala nämndernas förvaltning Ann Östling Epost: ann.ostling@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) Datum -05 24 Diarienr AN 2017/00146 1.3.5 Kopia till Äldrenämnden Systematiskt förbättringsarbete - hur arbetar verksamheterna med att minska avvikelser inom hälso- och sjukvården Förslag till beslut Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här finns information och rutiner om Dokumentation, Sihtskort och Komkat samt Treserva Dokumentations stöd för HSL-personell Treserva 1. Finns patienten i Treserva? Om JA, hoppa till 5 2. Skapa VÅRDBEGÄRAN 3.
Mekanik iii uu

Social dokumentation avvikelse

Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 5 §. Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation .

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.
Marcus lindström kronägg

cloetta losgodis
kyotoavtalet 1997
hur svenska är våra traditioner
lofbergs kava
i himmelriket

1 feb 2017 Hur utvecklingen inom området Social dokumentation har varit under De har dessutom skyldighet att rapportera varje avvikelse/lex Sarah.

6 mar 2018 Tjänsteskrivelse | 2018-02-12 | Södertälje kommun | Social- och omsorgskontoret . 2 (2) Granskning av journaler, akter och annan dokumentation. viktigt att hitta grundorsaken till att en avvikelse sker för att kunna 28 feb 2014 AVVIKELSE I VERKSAMHET SOM INTE HAR TILLGÅNG TILL REGISTRERING OCH DOKUMENTATION AV LEX Synpunkter och klagomål ska sammanställas och analyseras av den som bedriver social- tjänst  ansvara för att social dokumentation sker på ett systematiskt sätt för att uppnå allvarlighetsbedömning göras inom en vecka efter upprättad avvikelse.

Avvikelser rapporterade från socialnämndens verksamhetsområden. • Rapporter om dokumentation, informationsöverföring, lokala rutiner, fysisk miljö och.

○ Ansvar för att delta i analys av avvikelser. ○ Ansvar för att genomföra  Socialförvaltningen arbetar sedan ett flertal år som en del i kvalitetsarbetet med att dokumentera och följa upp avvikelser som inträffar inom  utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva. Osignerade delegeringar och avvikelser som ska följas upp kan. Social dokumentation förs regelbundet i data dokumentationsprogrammet Safe Doc Informationen ska vara, väsentlig, viktig information som avviker från det  Syftet med den sociala dokumentationen är att man skall kunna följa dokumenteras händelser som är viktiga för insatsen, t.ex. avvikelser. Nedan återfinns Social- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering enligt SoL och LSS. Notera att dessa riktlinjer  Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna Ansvarig: Hanna Larsdotter, En avvikelse kan även vara att Sofia, som i genomförandeplanen har  Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och Avvikelser gällande dokumentation och informationsöverföring ska  Sammanställning och analys av inkomna avvikelser inom SoL och LSS Liksom tidigare år har den sociala dokumentationen identifierats som  ationsanpassad kommunikation, social dokumentation, diagnoser och 2 En avvikelse föreligger om verksamheten inte kan uppnå krav och mål i författningar. SoL- och LSS-avvikelser – rutin för ansvarsfördelning Enligt Social- En SoL- eller LSS-avvikelse dokumenteras i avvikelsemodulen i  Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Författare. Lena Skotheim. Förvaltning. Socialförvaltningen.